Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1 Zamówienia w sklepie mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat, we własnym imieniu lub w imieniu firmy, która reprezentują. W dalszej części osoba ta określona jest jako Kupujący.
1.2 Oferta sklepu sklep.moremannequins.pl kierowana jest wyłącznie dla firm.
1.3 Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem Unii Europejskiej pomiędzy Kupującym a firmą real line RLM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ulica Baletowa 40, 02-867 Warszawa. NIP: 521-343-98-11, REGON: 140987667, nr KRS 0000280979 w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, określonym w dalszej części postanowień jako Sprzedawca.
1.4 Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet z wykorzystaniem domeny sklep.moremannequins.pl
1.5 Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura.
1.6 Utrwalenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przekazanie kupującemu faktury lub specyfikacji zamówienia droga elektroniczną.

2. Ceny

2.1 Wszystkie podane ceny są cenami netto, bez VAT.
2.2 Cena podana przy towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia. Cena wiąże zarówno Kupującego jak i Sprzedawcę.
2.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie (z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust. 2.2 powyżej), wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

3. Składanie zamówień i płatność

3.1 Zamówienia można składać:
 a) poprzez koszyk znajdujący się na stronie sklepu i przejście krok po kroku przez proces zakupowy
 b) telefonicznie dzwoniąc pod numer +48 22 898 3505 w godzinach pracy biura
 c) poprzez e-mail - w treści podaj dokładny numer katalogowy produktu i ilości zamawiane
3.2 Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia drogą internetową w ciągu 24 godzin od jego otrzymania, jednocześnie zastrzegając sobie prawo odstąpienia od umowy, w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Kupującego.
3.3 Przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji rozpoczyna się po potwierdzeniu danych Kupującego oraz: w przypadku zamówień płatnych przelewem – po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy w przypadku wysyłki za pobraniem - po telefonicznym potwierdzeniu zamówienia
3.3 Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Kupujący podejmie decyzję: o jego realizacji i wydłużeniu czasu oczekiwania, anulowaniu zamówienia lub zamianie towaru na inny.
3.4 Kupujący może anulować zamówienie lub wprowadzić zmiany w ciągu 24 godzin od jego złożenia. Nie można jednak anulować zamówienia lub wprowadzać zmian, po wysłaniu towaru z magazynu Sprzedającego.
3.5 Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
 a) przelewem bankowym na konto firmy: 41 1140 1977 0000 5801 6500 1001,
 b) przy odbiorze - za pobraniem.

4. Koszt i czas dostawy

4.1 Sprzedawca dostarcza przesyłki do Kupującego za pośrednictwem kuriera. Aktualne koszty dostawy podane są w zakładce: Koszty wysyłki.
4.2 Czas realizacji zamówienia określany jest w dniach roboczych. Jest to czas od momentu złożenia zamówienia do chwili jego dostarczenia do Kupującego. Aktualny przybliżony czas dostawy kurierem podany jest w zakładce Koszt i czas dostawy.
4.3 Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówiony towar zgodnie z wybraną formą płatności. Kupujący może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia lub niezgodności zawartości z umową.

5. Reklamacje i zwroty

5.1 Jeżeli po otrzymaniu towaru kupujący znajdzie w nim uszkodzenia powstałe podczas dostawy lub wady fabryczne, powinien niezwłocznie:
 a) poinformować o tym fakcie Sprzedającego i postępować zgodnie z jego zaleceniami
 b) zrobić zdjęcia uszkodzenia lub wad
 c) w obecności kuriera spisać protokół szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków
5.2 Wymiana produktu na nowy lub naprawa, możliwa jest tylko na podstawie spisanego protokołu szkody oraz nadesłanych zdjęć.
5.3 Produkt uszkodzony lub wadliwy, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą, należy odesłać na wskazany przez niego adres.
5.4 Koszt odesłania towaru ponosi Sprzedawca.
5.5 Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciagu 5 dni roboczych od ich wpłynięcia.
5.6 Termin wymiany lub naprawy produktu ustalany jest indywidualnie.
5.7. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, chyba, że w opisie zaznaczono inaczej.

6. Ochrona danych osobowych

6.1 Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
6.2 Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
6.3 Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych sklepu.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że niektóre z oferowanych produktów wykonywane są ręcznie, co nie daje możliwości wiernego powielenia ich wyglądu. Różnice te mogą dotyczyć jedynie w niewielkim stopniu koloru, kształtu lub wzoru.
7.2 Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, wzory oraz znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody Sprzedawcy.
7.3 Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo da siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.